بررسی مهمترین چالشهای اصاله الظهور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

فقها آشکارا، عمل به ظن را حرام می دانند، مگر آنکه ظن، مبتنی بر دلی لی قطعی باشد .
آنها در مورد ظن حاصل از ظواهر، به بنا ء عقلا تمسک کرده اند و معتقدند : عقلا به احتمالات
مقابل آنچه از ظاهر فهمیده م یشود، اعتنا نم یکنند.
در صورتی که نظریات رقیب، چه در آثار و چه در روش، چالشهایی را در بحث ظهورات
مطرح کرده اند که مهم ترین آنها ، نظر میرزای قمی و آرای دانشمندان معاصر مسلمان به تبع
هرمنوتیک حقوقی است.
نگارنده در این مقاله، مقاصد شارع را، به خصوص در امضائیات، در جهت عدالت و
عقلانیت می داند و بر آن است که شارع هرگز به تعطیلی مقاصد حقیق ی اش راضی نم یشود .
این تصور که عقلا در محاورتشان به ظاهر کلام تمسک م ی کنند، مربوط به تمام احوال و
زمینه ها نیست . عقلا مادام که با مخاطب در یک زمینه قرار دارند، به ظواهر اعتماد م ی کنند،
اما اگر زمینه عوض شود، هیچگاه به آنچه از ظاهر برداشت م ی شود، قصد مؤلف یا متکلم
نمی گویند. چه، گاهی مقاصد مولف یا متکلمی که در زمینه دیگر قرار دارد، در جهت عکس
ظهورات کلامش قرار م ی گیرد، و چون قرائنی بین او و هم عصر ی هایش بوده که در دست ما
نیست، لازم است پیشنهادات شیو ه های رقیب را جدی بگیریم . ضرورت این مهم در جایی
بیشتر است که علم به مفقود شدن قرائن داشته باشیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Major Challenges of "Principality of Appearance"

نویسنده [English]

  • Ramin Poursaeed
چکیده [English]

In defending "principality of appearance" it is said that the wise
do not consider probabilities opposing the appearance. On the
contrary, rival theories have raised questions concerning both
effects and methods of that claim. The present essay intends to
expand God's purposes on the one hand emphasizing
principles of justice and rationality in them and, on the other,
declare that the wise do not consider probabilities opposing
the appearance only when they are in a common context and
when the addressee is in another context they do not ignore
those probabilities.