مبانی فقهی نظریه تعمیم ادله اثبات دعوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

امروزه در سایه علم و تکنولوژی ادله جدیدی برای اثبات دعاوی و اقناع قاضی پا به
عرصه وجود نهاده که به مراتب قویتر ازشهادت شهود بوده و چنان ظن قوی حاصل م ی کنند
که به آنها ادله قطعی عرفی اطلاق می شود و احتمال خلاف آنها را عرف عقلا ء بسیار کم و
تقریبًا منتفی م یداند و با توجه به اینکه عموم فقهاء مبنای اعتبار ادله بویژه شهادت شهود را
عقل و عرف عقلا ء قلمداد می کنند، همچنین با امعان نظر به اینکه بینه، فاقد خصوصیت
ویژه است ، می توان با احراز وجود ملاک، ادله احص اء شده در شرع و قانون را ازحصر
ایجاد شده بیرون کشید و به هر دلیلی که شأن اثباتی داشته باشد تعمیم داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Essentials of Generalizing Evidence in Substantiation of Claims

نویسنده [English]

  • Asghar Arabiyan
چکیده [English]

Thanks to the development in Sciences and technology, new
evidence for substantiation of claims and convincing the judge have
appeared recently which are very stronger than witness-bearing of
eye-witness individuals. Such evidence is called "definite,
customized proofs" whose opposite probabilities are overlooked by
custom of the wise. Considering this fact that most jurists treat
"reason" and "custom of the wise" as the foundation for validity of
witness-bearing of eye-witness individuals on the one hand and
bayyinah (witness-bearing of two pious eye-witness individuals)
lacks any specific peculiarity on the other, one can find the
respective criterion in such newly invented evidence and thereby
generalize evidence in substantiation of claims to whatsoever can
prove something.