درآمدی بر قاعد هی مقابله به مثل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل در
مورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رود
که معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیز
فطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودة
اجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکار در اجرا یا عدم
اجرای قاعده و همچنین قابل انتقال بودن یا نبودن حقّ مقابله به مثل از مسائلی است که
مقاله حاضر و بخشهای بعدی آن بدان خواهد پرداخت . در این راستا سعی می شود تا
دیدگاه اسلام به شکل تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to The Rule of Reciprocity

نویسنده [English]

  • Abbas Hemami
چکیده [English]

Reciprocity may appear in the form of reward or punishment.
The juristic rule of reciprocity is used for a reaction to an
unpleasant- no matter it has a criminal aspect or not- whose penal
aspect is normally considered.
Reciprocity being a right or a duty and its origination being
natural or not are discussed in this essay. The realm in which this
rule applied , the role of time and space as well as specific
conditions of the offended and the offender in the execution of the
rule and whether this right can be transferred to others or not are
dealt whit in the present and the coming parts of our essay. Islamic
viewpoints concerning the topic are taken into consideration in a
comparative way as well.