هست شناسی ، دانشی که بایدش جست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ارسطو در صدر دفتر گامای مابعدالطبیعه مدعی هستی علمی می شود که موضوع
آن موجود بما هو موجود اس ت. از رهگذر فحص در معانی یک یک تعبیرات ارسطو
در این باب کوشش می رود نموده آید که هستی این علم را بدین معنا باید گرفت
که موضوع آن به راستی پرسش انگی ز و مسایل آن پرسیدنی است . از هم ین روی
هست شناسی دانشی است که بایدش جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

هست شناسی ، دانشی که بایدش جست

نویسنده [English]

  • P Z.shahabi