جمال صورت و معنی به یمن صحت «نقد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این وجیزه کوشش شده است که پس از نگاهی گذرا به شکل گیری اندیشه نگارش کتاب نقد عقل محض ]سنجش خردناب[ و ویژگیهای دو ویراست آن، جمال صورت و معنای آن در آینه آینه داری که از دور و از پس غبار ناهمزبانی بدان می‌نگرد رصد گردد، و برنامه عظیم کانتی در "ارزیابی توانایی عقل محض"، "نجش انواع شناخت نظری"، "تعیین امکان یا امتناع آنها"، "عرضه مابعدالطبیعه عمومی " یا "مابعد الطبیعه ما بعد الطبیعه" یا "پیش آموزی ما بعد الطبیعه"، امید او به پای نهادن ما بعدالطبیعه در "راه امن علم" و دستیابی به "مابعدالطبیعه به مثابه یک ، و سرانجام جایگاه کتاب در جهان فلسفه نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Beauty of Form and Reigidity of Content due to the rigour of the "Critique"

نویسنده [English]

  • Musa Akrami
چکیده [English]

After looking at the development of the idea of writing the book
Critique of Pure Reason and the Features of its two editions, the
author tries to show its beauty of form and rigidity of content. Then he
Presents Kantian great project of evaluating the ability of Pure reason,
Critique of various kinds of specalative Knowledge, their possibility
or impossibility, the realm of metaphysics, Kant's hope for
metaphysics entering upon the secure Path of a science and
representing it as a doctrine, and finally, the place of the book in the
world of philosophy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critique
  • Pure reason
  • Critique of Pure Reason
  • edition A and edition B
  • General Phenomenology
  • Propaedutic of Metaphysics
  • Methodology of Metaphysics
  • Metaphysics of Metaphysics
  • Metaphysics as a Science