عرفان و تفکر فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

   در این مقاله نگارنده کوشیده است تا عرفان را از منظر فازی مورد مداقه قرار دهد و آن را بر این اساس در بستر آسیب شناسی معرفتی و اجتماعی تحلیل نماید. برای این منظور نخست به تعریف مفهوم و پیشینه تاریخی اصطلاح فازی و سپس به توصیف جهان بینی فازی پرداخته است. در پی آن ضمن توضیح منظور از منطق فازی، اصول نظری و قضایای بنیادین آن مورد تبیین و اثبات قرار گرفته‌اند. پس از آن با طرح مفهوم فازی و سنجش نسیت آن با مقولات علم و حکمت، رابطه عرفان با منطق و تفکر فازی بررسی دشه است. بر اساس این بررسیها عرفان ماهیتا واجد خصلتهایی است که با خصلتهای مزبور در تفکر فازی همنوایی نشان می دهد. به همین دلیل، عرفان را باید فازی نما و به تبع، اصول حاکم بر تفکر فازی را شامل حالش دانست. در بحث از آسیب شناسی عرفان، هدف آن است تا با اعمال رویکرد فازی به عرفان راهبردی متعادل و علمی در داوری نسبت به گونه‌های مختلف عرفانی فراهم آید. به اعتقاد نگارنده چنین رویکردی به عرفان، مسیر ناهموار ارزیابی و قضاوت در خصوص تعیین سهم عرفانها از حقیقت و صحت را هموار خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mysticism and Fuzzy Thinking

نویسنده [English]

  • Hādi Wakili
چکیده [English]

The article, tries to explore mysticism from a fuzzy thinking angle of
view and analyze it in terms of epistemic and social pathology. To do
this end, it undertakes first to define the notion and historical
background of the term "fuzzy" and then proceeds to describe the
fuzzy worldview. It then goes on to expound, what is meant by "fuzzy
logic" explaining and proving its theoretical principles and
fundamental theorems. While introducing the "fuzzy notion" and
analyzing its relation to categories such as "knowledge" and "hikma",
the author goes on to discuss the relation between mysticism on the
one hand and fuzzy logic and thinking on the other. Accordingly.
mysticism enjoys naturally such characteristics that are in harmony
with corresponding ones in fuzzy thinking. For this reason, mysticism
should be considered as a quasi- fuzzy thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mysticism
  • Fuzzy Mysticism
  • Logic
  • Fuzzy Logic
  • Fuzzy Thinking