فلسفه ی طبیعتِ هگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

طبیعیات بخش مهمی از اندیش ه ی فلسفی است . کوشش شده است با درآمدی کوتاه به دوران باستان،
نوزایی، روشنگری و ایده باوری به فلسفه ی طبیعت هگل پرداخته شود . راه ورود به فلسف ه ی طبیعتِ هگل
بازخوانی و بررسی ایده باوران بزرگ آ لمان همچون کانت، فیشته و، به ویژه، شلینگ است؛ نزدِ هگل،
بخش های فلسفه ی طبیعت عبارت اند از : ( 1) مکانیک: طبیعت در شکلِ انتزاعی، ساده و مبه م ترین صورتِ
”ایده“ لحاظ می شود . بنابراین مکانیک با ماده، اما ماده ی بی شکل، سروکار دارد . ( 2) فیزیک : در
قلمروهای طبیعت مکانیکی تنها و تنها کمیت وجود دارد و همه ی نسبت ها و مشخصه ها کمّی هستند .
ماده ای که فیزیک با آن سروکار دارد تک یا کیفی است . ( 3) اُرگانیک: طبیعت ویژگیِ موضوع را به دست
می آورد، همراه با آن قدرتی را نیز کسب م ی کند که به واسطه ی آن همه ی جزءهای ناهمگونش را زیر کنترلِ
خود گرد می آورد و نگه می دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HegelÊs Philosophy of Nature

نویسنده [English]

  • Dr. Majid Akbari
چکیده [English]

Naturphilosophie (philosophy of Nature/ Natural philosophy) is one
important and difficult part of Hegel s philosophy. Science thinks
Nature; philosophy comprehends it.Nature falls into three great
stages, each higher than the preceding, the subject of three
departments of Natural philosophy-Mechanics, physics, and
organics.