نظریه انقطاع عذاب در آخر تشناسی عرفانی ابن عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

جاودانگی عذاب اخروی به عنوان یکی از مباحث اصلی آخر ت شناسی اسلامی به دلیل ارتباط با بحث
جایگاه مهمی در اغلب مکاتب کلامی با رویکردها و تفاسیر مختلف داشته است . ظاهر اً « مرتکب کبیره »
محی الدین بن عربی در عالم اسلام نخستین کسی است که بر خلاف مشهور، اعتقادی به سرمدیت عذاب
نداشته، جهنم را پدیده ای دگرگون شونده و امری نسبی م ی داند. بنابر تلقی وی، عذاب - از ریشه عذب -
نسبت به گروه های مختلف از دوزخیان، متناسب با استعدادها و قابلیت های متفا وت آنها و در اشکال و
عذاب دوزخیان را به « تمثیل رویا » کیفیات متنوع تبدیل به امری گوارا و عذب می گردد. ابن عربی با بیان
خواب شیرینی تشبیه می کند که ماهیت حقیقی آن چیزی جز گرفتاری در غفلت از واقعیت تاریک و رنج آور
خود آنها نیست . از جمله دلایل اب ن عربی برای توجیه نظریه خود جواز خلف وعید از سوی خدا، رحمت
بیکران الهی، تناسب کیفر با عمل و عرضیت اعمال در برابر جوهریت فطرت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ending of Divine Retribution in Ibn al-Arabi's Mystical Eschatology

نویسنده [English]

 • H. Siahkuhian
چکیده [English]

The Constancy of Divine Retribution is an important subject in
Islamic eschatology. This subject which is related to "the committer of
cardinal sins" has a special place in theological discussions. Ibn-al-
Arabi among Islamic thinkers is the only one who belives in Divine
Retribution no to be perpetual. He holds that Hell is a changeable
phenomenon and anunstable affair. According to Ibn-al-Arabi view
point, the Divine Retribution finally will be transformed in to Divine
Grace and eventually eternal peace
(1) In Mechanics, Nature is regarded in the abstract, in the simplest and
vaguest form of its idea -- that of externality. (2) Physics: In all the
three portions of mechanical Nature it is quantity and quantity only that
is exhibited. The matter which physics verifies is qualitative or
individual. (3) Organics, where Nature first acquires the character of
subject, with the power which a subject has of gathering up all its parts
or differences under its own control.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Natural Philosophy
 • Philosophy of Nature
 • Kant
 • Fichte
 • Shelling
 • Hegel
 • Physics
 • Mechanics
 • Organics
 • space
 • Time
 • place
 • Matter
 • movement
 • Motion