ویتگنشتاین و نظریه ی معنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

منوط به دوقطبی بودن (قابل صدق و کذب بودن ) می داند، لذا قضایای غیرتجربی را گزاره نمی داند. گزاره چون
دوقطبی است محکی خود را بیان می کند، اما قضایای غیرتجربی هیچ چیزی را نشان نمی دهند زیرا آنها تک قطبی
هستند. با این همه، ویتگنشتاین در کتاب پژوهش های فلسفی به نقد مبانی دیدگاه های خود در کتاب رساله
منطقی-فلسفی درباره ی مقوله ی معنا و نسبت آن با عالم واقع می پردازد . در فلسفه ی دوم او، معنای یک واژه
همان کاربردی است که آن واژه یا جمله در زبان معمولی و روزمره دارد . برای دانستن معنا، نباید بپرسیم : این
واژه یا جمله چه معنایی دارد و چه چیزی را نشان می دهد؟ بلکه باید بپرسیم : این واژه یا جمله کجا به کار
می رود و چه کاربردی دارد؟ خطای او در رساله در این بوده که نوعی پی شداوری درباره ی معنای زبان را بر زبان
تحمیل می کرده است، ولی پژوهش ها می کوشد تا این خطا را با توجه کردن به کاربردهای واقعی زبان تصحیح
کند. همچنین در این مقاله نشان داده شده است، "اصل تحقیق پذیری " پوزیتیویست ه ا که پیوندی بنیادین با
"نظریه ی تصویری معنا "ی ویتگنشتاین دارد و در پی ارائه ی معیاری جامع و مانع برای معناداری است با سه
مشکل اساسی مواجه است:
1. این اصل توان اثبات کلیت و ضرورت حاکم بر قوانین علمی را ندارد.
2. نه تنها دین و اخلاق بلکه علم را، به ویژه در حوزه ی مسائل نظری، بی معنا می کند.
3. در باب منزلت منطقی این اصل شبهاتی هست؛ از جمله : آیا این اصل را می توان به صورت تجربی آزمود؟ آیا
راهی برای اثبات یا ابطال آن وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The View of Wittgenstein a bout „The Meaning

نویسنده [English]

  • Dr. A. Gharavi
چکیده [English]

The meaning and it's relation with the word is the first problem in the
theatrical linguistics. Wittgenstein believes in the, Picture theory of
meaning, the significant depends on two poles, true pole and false pole.
Therefore in his oponion, the statements that aren't empirical aren't
propositions. Because the Propositions explainers the reality but the
statements aren't empirical so doesn’t represent anything. He critiques
his opinions in the “Philosophical Investigations” about the meaning
and its relations with the facts. In this book he believes the meaning of
a word is in its Use, and how it uses in the sentence and we must ask
about its Use in the sentence. His mistake in the Tractatus was a kind of
incorrect judgment about, the meaning, but he tries to reform it in the
Philosophical investigations. This essay represents the verification that
is acceptable for positivists have three problems:
necessary necessary in every dimension". But unlike to Anselem they
do not prove the existence of God through this definition. they prove
God's attributes by this. Then the kant's Objections to this argument has
been discussed.
The article continues with a second version of this argument. This
version avoids kant's Objections and try to prove God on the basis of
necessity of His being. If we can show that the proposition of "God
exists" is necesserily true, then this proposition is true in all possible
worlds. In the end Mulla Sadra's view of the rule of "necessary being is
necessary in every dimension" has been discussed and shown that this
view is compatible with the second version of ontological argument

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontological argument–Absolute Possibility-Possible Worlds - True logical Theorem