نیچه، روان شناسی واخلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این نوشتار تلاش شده است، آراء نیچه در زمینه ی اخلاق از چشم انداز روان شناختی خود فیلسوف مورد
بررسی قرار گیرد و نشان داده شود چگونه آراء فلسفی او تحت تاثیر این چش م انداز قرار دارد . نیچه با طرح
نظریه ی"اراده ی قدرت "، هم چون نیرویی بنیادین که در ژرفای طبیعت انسان به طور پنهان و دور از
دسترس "خودآگاهی" تعّین بخش اراده و اعمال انسانی است و هم چنین با نشان دادن نقش پر نفوذ عامل
" ناخود آگاهی "در عمل اندیشه و آگاهی، تفسیری روان شنا ختی از عملکرد انسا نی ارائه می نماید و
بدینوسیله "من استعلایی " ( فرارونده )، "اراده ی آزاد " و در نهایت " اخلاق" را به چالش می گیرد.
در ادامه، با بررسی برخی مفاهیم محوری نیچه ازدیدگاه روان شناختی، همانندی های آراء او در این زمینه
با مفاهیم روان شناختی نوین به ویژه در آراء فروید نیز ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nietzsche, Psychology and Ethics

نویسنده [English]

  • Dr.Tahere Mesgar Heravi
چکیده [English]

This Article refers to Nietzsche’s opinions about ethics from his
psychological perspective to show how his thoughts of philosophy are
influenced from this perspective.
Nietzsche’s idea of " The Will to Power”, as a fundamental force in
depth of the human's nature, that is hidden from consciousness,
determines the human’s will and acts, and also with showing the
important and influential role of unconsciousness in act of thought and
consciousness he presents a psychological interpretation of the human's
acts, and thereby challenges concept of transcendental ego, free will
and finally ethics. In the following, by considering some of main
concepts of the Nietzsche's standpoint of psychology, his common
ideas in this subject with concepts of new psychology and especially
with Freud's opinion will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Psychology
  • Unconsciousness
  • Consciousness Transcendental Ego
  • Freewill
  • Will to Power
  • Interpretation
  • Sublimation