نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، سید محمدرضا تئوری آرامش در مشروعیت زناشوئی مسلمان و غیر مسلمان [دوره 2، شماره 1(پیاپی3 )، 1384، صفحه 7-25]
 • آرام، علیرضا استدلال پرسش گشوده‌ی مور در تقارن با وجودشناسی خیر در عرفان ابن عربی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 5-30]
 • آزاد، هدی بررسی انتقادی مدل تبیین وحدت بخش [دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، 1390، صفحه 91-112]
 • آشکاری، افسانه رد پای پراگماتیسم در تعبیر نیلز بوهر از مکانیک کوانتومی [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، 1388، صفحه 121-143]

ا

 • ایازى، سید محمّد على روش قرآن در بیا ن ملاکات و علل احکا م [دوره 2، شماره 4(پیاپی6 )، 1384، صفحه 9-41]
 • احمدی، الهام رابطه‌ی هنر و سیاست از دیدگاه ژان فرانسوا لیوتار [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 5-30]
 • احمدی افرمجانی، علی اکبر تقریری معناشناختی از صدق جمله های علوم قیاسی با تأکید بر آراء تارسکی [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، 1387، صفحه 65-106]
 • احمدی افرمجانی، علی اکبر تفسیر رمانتیکی آزادی از نظر آیزایا برلین [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 227-268]
 • احمدخانی، محمدرضا ارجاع به لاوجود از دیدگاه معنی شناسی [دوره 2، شماره 2(پیاپی 4)، 1384، صفحه 7-25]
 • اختیاری، لیلا عصمت انبیاء از دیدگاه فخر رازی [دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، 1389، صفحه 125-143]
 • اخگر، محمد علی حدود کلی معرفت بشری از دیدگاه ابن نسینا [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، 1391، صفحه 93-118]
 • اخلاقی، رضا اهمیت مد لسازی در علم [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 16)، 1388، صفحه 163-184]
 • ایراندوست، محمدحسین تبیین و نقد عناصر معنویت از دیدگاه کیس وآیمن [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 31-49]
 • استثنایی، فاطمه وحدت شخصی وجود و بازتاب آن در معرفت احد از دیدگاه افلوطین [دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، 1392، صفحه 5-26]
 • اسعدی، مهدی بررسی مفهوم جوهر در تفکر سه فیلسوف: ارسطو، ابن سینا، اسپینوزا [دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، 1389، صفحه 145-162]
 • اسلامی، شهلا تحول نظریه ی عدالت رالز از عدالت اخلاقی به عدالت سیاسی [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، 1387، صفحه 5-34]
 • اسلامی، شهلا جان رالز: از سنت قرارداد اجتماعی تا دو اصل عدالت [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، 1386، صفحه 11-32]
 • اشنوئی محمودزاده، رهبر منطق موقعیت و کاربرد آن در نقد و نظریه ی ادبی [دوره 8، شماره 1( پیاپی 19)، 1390، صفحه 87-102]
 • افتخاری سعادی، عبدالحسن باز خوانی قاعده بسیط الحقیقه در اندیشه ملاصدرا [دوره 3، شماره2(پیاپی8)، 1385، صفحه 9-28]
 • اکبری، مجید آموزه های بنیادین عقلانی گرایی انتقادی [دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، 1389، صفحه 33-55]
 • اکبری، مجید ریلتن، تبیین و مناقشات متافیزیکی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 16)، 1388، صفحه 69-92]
 • اکبری، مجید والتر بنیامین و هنر بازتولیدپذیر [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، 1387، صفحه 125-146]
 • اکبری، مجید ارزیابیِ نقد شیلّر بر زیبایی شناسی کانت [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، 1387، صفحه 34-64]
 • اکبری، مجید فلسفه ی طبیعتِ هگل [دوره 3، شماره2(پیاپی8)، 1385، صفحه 29-54]
 • اکبری ناصری، محبوبه غیاب معنادار انسان برای بیان امر الهی در بحران کرونای 2019: تحلیلی بر اساس پدیدارشناسی روح هگل [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 5-31]
 • اکرمی، موسی جمال صورت و معنی به یمن صحت «نقد» [دوره 1، پ شماره2(تابستان 1383)، 1383، صفحه 7-29]
 • الیاسی، بهروز غیاب معنادار انسان برای بیان امر الهی در بحران کرونای 2019: تحلیلی بر اساس پدیدارشناسی روح هگل [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 5-31]
 • الستی، کیوان ماکس وبر، هاینریش ریکرت و تمایز میان علوم انسانی و علوم طبیعی [دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، 1392، صفحه 85-106]
 • الستی، کیوان نظریه تکامل داروین و توضیح تاریخی در زیست شناسی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 16)، 1388، صفحه 93-113]
 • الستی، کیوان عملیات گرایی: بررسی رابطه معانی نمادها و مفاهیم فیزیکی با عملیات اندازه گیری (با توجه به آراء پرسی بریجمن) [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، 1387، صفحه 7-25]
 • امینی، جبار تحلیل اوصاف ذاتی نفس انسان در دو نظام فلسفی مشّاء و سانکهیا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 269-296]
 • انصاری بناب، مریم ضرورت هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ هستارهای موضعی در مکانیک کوانتومی [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 33-56]

ب

 • بیابانکی، سید مهدی جایگاه وجودی انسان در فلسفه صدرایی و سنت فلسفی- جامعه شناسی پست مدرن [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، 1388، صفحه 5-78]
 • بایبوردی، سهیلا تفاوت زن و مرد در دیه [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7 )، 1385، صفحه 9-26]
 • بیات، حسین تلقی ویتگنشتاین از بی‌نهایت ریاضی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 73-90]
 • باقری پور، اشرف یونگ و روانشناسی دین [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، 1389، صفحه 155-179]
 • بختیاریان، مریم ارزیابیِ نقد شیلّر بر زیبایی شناسی کانت [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، 1387، صفحه 34-64]
 • بختیاریان، مریم جایگاه ابژه‌ی زیباشناختی در نقد هنر از نظر مونرو بیردزلی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 99-124]
 • بختیاریان، مریم رابطه‌ی هنر و سیاست از دیدگاه ژان فرانسوا لیوتار [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 5-30]
 • براتی، فرج اله بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و فردریش نیچه [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 159-184]
 • براتی، مرتضی بررسی تقریر اشاعره از نظریۀ خلق از عدم [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 11)، 1386، صفحه 13-46]
 • بروجردی، مهدی ارزیابی انتقادات سوزان هاک بر آراء ضد موجه‌سازی معرفت‌شناختی پوپر [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 51-77]
 • بشارتی اقدم، منصور تفسیر کلاسیک احتمال و نقدهای وارد بر آن: تحلیلی فلسفی- تاریخی [دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، 1392، صفحه 147-164]
 • بنی‌اسدی باغمیرانی، مهدی جایگاه حرکت در مراتب ادراکی فضاهای معماری، مبتنی بر نظریه حرکت جوهری ملاصدرا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 79-102]
 • بهشتی، احمد علم عنائی واجب الوجود در حکمت سینوی و نقدی بر آن [دوره 1، شماره 1(پیاپی 2)، 1383، صفحه 9-24]
 • بهشتی، احمد فلسفه تخویف و کیفر [دوره 1، پ شماره2(تابستان 1383)، 1383، صفحه 49-65]
 • بهشتی، احمد شیخ‌الرئیس و مساله حرکت جوهری [دوره 1، پ شماره1(بهار 1383)، 1383، صفحه 11-22]
 • بهنیافر، مهدی تقریری معناشناختی از صدق جمله های علوم قیاسی با تأکید بر آراء تارسکی [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، 1387، صفحه 65-106]
 • بوستانی، زینب تحلیل مفهومی موضوع متافیزیک در حکمة الإشراق سهروردی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 169-194]

پ

 • پایا، علی سیرتحولات فلسفه ی علم از دیدگاه واقع گرایی انتقادی یک ارزیابی شتابزده [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، 1386، صفحه 33-67]
 • پیمان، علی اکبر اثبات نظریه کانت مبنی بر تبدیل همۀ اشکال قیاس به شکل اول [دوره 2، شماره 2(پیاپی 4)، 1384، صفحه 27-61]
 • پورحسن درزی، قاسم بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان در مسأله‌ی علم [دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، 1392، صفحه 53-83]
 • پورسعید، رامین بررسی مهمترین چالشهای اصاله الظهور [دوره 2، شماره 1(پیاپی3 )، 1384، صفحه 27-50]

ت

 • تقوی، مصطفی اُتیسم و سه نظریه‌ی اصلی شناخت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 39-63]
 • تیموری، شراره مواجهه‌ی با معماری به‌مثابه‌ی رُخداد نزد دریدا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 103-130]
 • توکّلی، طاهره متافیزیک درحکمت دائویی و کنفوسیوسی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، 1386، صفحه 69-95]
 • توکّلی، طاهره نظام رهبانیّت در آئین بودایی [دوره 2، شماره 3(پیاپی 5 )، 1384، صفحه 9-40]

ث

ج

 • جعفری، امیر عقل طبیعی و معرفت ناشی از عنایت الهی از دیدگاه توماس آکویینی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 31-48]
 • جعفری، دکتر حسن تجلی حق در مراتب هستی از دیدگاه مولوی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، 1386، صفحه 97-114]
 • جعفر زاده، یوسف مفهوم جامعه از دیدگاه کنفوسیوس [دوره 2، شماره 3(پیاپی 5 )، 1384، صفحه 41-79]
 • جلالی شیجانی، جمشید مقایسه دیدگاه ‌‌ابن‌سینا و ج.ا.مور درباره واقع‌گرایی و روش شهودگرایی در اخلاق [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 131-157]
 • جلالی شیجانی، جمشید تحلیل اوصاف ذاتی نفس انسان در دو نظام فلسفی مشّاء و سانکهیا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 269-296]
 • جمادی، سیاوش گمگشتگی متن در حواشی پاسخ به مقاله آقای پرویز ضیاء شهابی با عنوان: « بررسی امکان وقوعی ترجمة فارسیِ وجود و زمان هیدگر چنانکه بسزای چنین کتابی بود" [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، 1386، صفحه 225-259]
 • جمالی مهر، محسن تقدم متافیزیکی همکاری بر رقابت [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمالی مهر، محسن تقدم متافیزیکی همکاری بر رقابت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 5-38]
 • جوادی ابهری، احسان آزادانگاری و ارادهی آزاد: مروری بر آرای رابرت کین [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، 1389، صفحه 69-97]
 • جوان آراسته، امیر نگاهی به آثار و افکار آقا محمدرضا قمشه ای [دوره 2، شماره 2(پیاپی 4)، 1384، صفحه 63-94]

چ

 • چنگیزی، پریسا تحلیل استعاره‌ی قطار در رمان‌ آنا کارنینا بر مبنای الگوی استعاره‌های مفهومی لیکاف و جانسون [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 49-72]

ح

 • حاج ابراهیمی، طاهره تحقیق تطبیقی درباره« تأویل »نزد افلاطون و مفسّران یهودی و مسیحی [دوره 2، شماره 3(پیاپی 5 )، 1384، صفحه 81-101]
 • حاجی بابایی سرخی، محمد تلقی ویتگنشتاین از بی‌نهایت ریاضی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 73-90]
 • حیاوی، فهد ارتباط میان ذهنی در زیست جهان پدیدارشناسی هوسرل [دوره 8، شماره 1( پیاپی 19)، 1390، صفحه 103-135]
 • حیدر، امید محمد فلسفه‌ی ریاضی طبیعی‌گرایانه: مروری بر آراء پنه‌لوپه مدی [دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، 1392، صفحه 107-145]
 • حیدریان، لیلی مقایسه دیدگاه ‌‌ابن‌سینا و ج.ا.مور درباره واقع‌گرایی و روش شهودگرایی در اخلاق [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 131-157]
 • حسینی، سید بهشید جایگاه حرکت در مراتب ادراکی فضاهای معماری، مبتنی بر نظریه حرکت جوهری ملاصدرا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 79-102]
 • حسینی، سید محمد ریلتن، تبیین و مناقشات متافیزیکی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 16)، 1388، صفحه 69-92]
 • حسینی، مالک عشق از نظر هری گوردون فرانکفورت [دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، 1390، صفحه 47-62]
 • حسینی، مالک ویتگنشتاین و "دید کلی » [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، 1387، صفحه 107-120]
 • حسینی، مالک تلقی ویتگنشتاین از بی‌نهایت ریاضی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 73-90]
 • حسینی حمید، زهرا بهکتی و عشق در عرفان هندی و اسلامی [دوره 1، شماره 1(پیاپی 2)، 1383، صفحه 25-57]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی وحدت شخصی وجود و بازتاب آن در معرفت احد از دیدگاه افلوطین [دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، 1392، صفحه 5-26]

خ

 • خادم زاده، جواد ایمان از دیدگاه مرجئه [دوره 1، شماره 1(پیاپی 2)، 1383، صفحه 59-88]
 • خدایی، مهدی بررسی مبانی فقهی مشروعیت حقوق ادبی و هنری [دوره 2، شماره 1(پیاپی3 )، 1384، صفحه 51-86]
 • خیراللهی، محمد علی نقدی بر محرومیت زوجه در ارث از زمین (نظر به ماده 946 ق.م) [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7 )، 1385، صفحه 27-46]
 • خلیلی، اکرم نقد دیویس‌ها بر تئودیسه پرورش روح جان هیک [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، 1391، صفحه 23-48]
 • خوشخو، صادق بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و فردریش نیچه [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 159-184]
 • خوشنویسان، مریم قاعده الواحد از نظر کلامی، فلسفی و تفسیری [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 91-124]

د

 • دارابی، علیرضا قیاس‌های اقترانی شرطی-حملی و تقسیم‌بندی قضایا به خارجیه، ذهنیه و حقیقیه [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 57-76]
 • داودی، مجید تقلیل، کارکرد و اعمال مضاعف عمل گرایی در فلسفه ی زیست شناسی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 16)، 1388، صفحه 137-161]
 • داودی بنی، مجید در باب ساختار و سخن داستان فرارفتن کارنپ از مرزهای ویتگنشتاینی [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، 1391، صفحه 119-135]
 • داوری اردکانی، رضا چرا فلسفه می‌آموزیم؟ [دوره 1، پ شماره1(بهار 1383)، 1383، صفحه 23-38]
 • داوری اردکانی، رضا تفسیر رمانتیکی آزادی از نظر آیزایا برلین [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 227-268]
 • دیباجی، سیدمحمد علی بازتقریر فرگشت در پرتو وحدت طبیعت و حقیقت انواع در فلسفه‌ی اشراق [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 65-97]
 • دهقان، اسماعیل هم بسته های عصبی ناهشیار جمعی یونگ [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، 1389، صفحه 99-119]
 • دوست الهی، آزاده اُتیسم و سه نظریه‌ی اصلی شناخت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 39-63]

ذ

 • ذهبی، سیدعباس تبیین اندیشه‌ی ابن سینا در باب «صفات الاهی» [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 149-167]
 • ذهبی، سید عباس رابطه عواطف و معرفت از منظر ملاصدرا [دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، 1392، صفحه 27-52]
 • ذهبی، سید عباس سهروردی و مسأله ی رئالیسم [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، 1391، صفحه 51-69]

ر

 • راثی، فاطمه زمان اندیشی دورنی از دیدگاه هوسرل [دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، 1390، صفحه 63-90]
 • راسخی، فروزان فهم درست جایگاه پرسش فلسفی در فرهنگ بشری [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، 1391، صفحه 5-21]
 • ربیعی، هادی گستره ی مفهوم زیبایی در کتاب مقدس و تأثیر آن بر زیبایی شناسی آکوینی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، 1389، صفحه 7-40]
 • رجالی، اعظم ولایت از نظر آقامحمدرضا قمشه‌ای [دوره 1، پ شماره2(تابستان 1383)، 1383، صفحه 67-88]
 • رحمتی، انشاءالله برهان وجودی با نگاهی به فلسفه اسلامی [دوره 3، شماره2(پیاپی8)، 1385، صفحه 55-85]
 • رحمتی، انشاءالله مقایسه دیدگاه ‌‌ابن‌سینا و ج.ا.مور درباره واقع‌گرایی و روش شهودگرایی در اخلاق [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 131-157]
 • رستمی، ژیلا عناصر فلوطینی در الاهیات سلبی قاضی سعید قمی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 16)، 1388، صفحه 37-68]
 • رضائی، آیدا فرضیه‌ی همه پیمانه‌ای ذهن، الگوی راهنماگر و سوداری‌ شناختی: رقیب یا مکمل؟ [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 77-98]
 • رفیعی بندری، محیا بررسی استدلال آگاهی ریچارد سوئین برن بر وجود خدا و انتقادهای جی. ال. مکی بر آن [دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، 1390، صفحه 5-28]
 • رمضانی، فاطمه اندیشه‌ی علیت و نقش معرفتی حس در آن نزد ابن‌سینا [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، 1391، صفحه 59-77]
 • روایی، مریم معرفت شناسی فمینیستی به روایت لیندا مارتین آلکوف [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، 1387، صفحه 27-44]

ز

 • زارع، هاجر رهگیری اصول هستی‌شناختی ملاصدرا در نظریات انسان‌شناسی او [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 99-116]
 • زارع شیرین کندی، محمد زمان هیدگری در تقابل با زمان هگلی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، 1391، صفحه 49-57]
 • زمانی، محسن آیا امور واقع سلبی می توانند مشکل گزار ههای صادق سالبه را حل کنند؟ [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، 1391، صفحه 27-49]
 • زندی، داود مطالعه تطبیقی کیفیت ادراک مفاهیم کلی از دیدگاه ابن سینا و صدرالمتألهین [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، 1388، صفحه 79-95]
 • زینلی مهرآباد، زهرا جایگاه اخلاق در هرمنوتیک گادامر [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، 1387، صفحه 121-146]

س

 • سیاه کوهیان، هاتف نظریه انقطاع عذاب در آخر تشناسی عرفانی ابن عربی [دوره 3، شماره2(پیاپی8)، 1385، صفحه 87-116]
 • سپهری، محمد جمع و تدوین قرآن [دوره 2، شماره 4(پیاپی6 )، 1384، صفحه 43-64]
 • سجادیان، مهدیه السادات جایگاه ابژه‌ی زیباشناختی در نقد هنر از نظر مونرو بیردزلی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 99-124]
 • سیدمظهری، منیره مطالعه ای تطبیقی درباره غایتمندی عالم طبیعت در کلام اهل سنت و فلسفه اسلامی [دوره 2، شماره 2(پیاپی 4)، 1384، صفحه 95-119]
 • سید مظهری، منیره مقایسه ی نگرش ابن سینا و ملاصدرا درباره ی اتحاد عاقل و معقول [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، 1387، صفحه 65-84]
 • سعید ی مهر، محمد تبیین اندیشه‌ی ابن سینا در باب «صفات الاهی» [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 149-167]
 • سعیدی مهر، محمد رابطه عواطف و معرفت از منظر ملاصدرا [دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، 1392، صفحه 27-52]
 • سعیدی مهر، محمد وحدت نفس از نظر ابن سینا و توماس آکوئینی [دوره 8، شماره 1( پیاپی 19)، 1390، صفحه 7-21]
 • سعیدی مهر، محمد عصمت انبیاء از دیدگاه فخر رازی [دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، 1389، صفحه 125-143]
 • سعیدی مهر، محمد حقیقت جسم در فلسفه ی شیخ اشراق و صدرالمتألهین [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، 1387، صفحه 147-167]
 • سعیدی مهر، محمد رهگیری اصول هستی‌شناختی ملاصدرا در نظریات انسان‌شناسی او [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 99-116]
 • سعیدی مهر، محمد عقل طبیعی و معرفت ناشی از عنایت الهی از دیدگاه توماس آکویینی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 31-48]
 • سعدی نعلبندی، وحیده سعدیا گائون و رویکرد معتزلی او در تفسیر و کلام [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، 1387، صفحه 107-123]
 • سلاحورزی، ثریا اراده از نظر شوپنهاوئر و مقایسه آن با نظر متفکران اسلامی با تأکید بر نظر غزالی [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، 1387، صفحه 45-64]
 • سلاحوَرزی، ثریا کثرت گرایی هیک: نزاع میان واقع گرایی و ضدواقع گرایی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، 1386، صفحه 115-137]
 • سلگی، مریم بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان در مسأله‌ی علم [دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، 1392، صفحه 53-83]
 • سلیمانی، نبی الله رورتی و مسأله‌ی حقیقت و عینیت [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، 1391، صفحه 79-101]

ش

 • شاطری، گودرز بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و فردریش نیچه [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 159-184]
 • شاهچراغی، آزاده جایگاه حرکت در مراتب ادراکی فضاهای معماری، مبتنی بر نظریه حرکت جوهری ملاصدرا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 79-102]
 • شجاعی، زهرا نقد و بررسی دیدگاه های اصلی رقیب در مورد مسأله ی بازگشت پذیری [دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، 1389، صفحه 57-95]
 • شرمر، جرمی کانت ، گفتگو و اخلاق [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 11)، 1386، صفحه 139-140]
 • شفیعی، اسماعیل تراژدی یونانی و جایگاه خدایان در اندیشه‌ی ارسطو [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 149-165]
 • شمس، محمدجواد خداشناسى ودایى [دوره 2، شماره 3(پیاپی 5 )، 1384، صفحه 103-134]
 • شمس، محمدجواد اسماء و صفات خداوند از دیدگاه متکلّمان مسلمان [دوره 2، شماره 2(پیاپی 4)، 1384، صفحه 121-153]

ص

 • صافی، محمد علی عدالت به مثابه انصاف، سیاسی و نه متافیزیکی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، 1390، صفحه 113-141]
 • صمدی، سیدعلی اُتیسم و سه نظریه‌ی اصلی شناخت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 39-63]
 • صمدی، هادی نقدی بر روش ایضاح مفاهیم در فلسفه ی علم: مطالعه ی موردی مفهوم وحدت بخشی [دوره 8، شماره 1( پیاپی 19)، 1390، صفحه 23-58]
 • صمدی، هادی مک اینتایر در مقابل عقل گرایی و نسبی گرایی [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، 1388، صفحه 31-56]
 • صمدی، هادی روش علمی داروین در عمل [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، 1387، صفحه 85-105]
 • صمدی، هادی نقد تکاملی جوزف کرول از تصویر دوریان گری: ارزیابی انتقادی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 125-147]

ض

 • ضیاء شهابی، پرویز بررسیِ امکانِ وقوعیِ ترجمه ی فارسیِ وجود و زمان هِیدگر چنان که بسزایِ چنین کتابی بُوَد [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، 1386، صفحه 181-223]
 • ضیاء شهابی، پرویز هست شناسی ، دانشی که بایدش جست [دوره 1، شماره 1(پیاپی 2)، 1383، صفحه 89-109]
 • ضیاء شهابی، پرویز پا به پای ارسطو به جستجوی دانش برین [دوره 1، پ شماره1(بهار 1383)، 1383، صفحه 37-52]

ط

 • طاهری، سید صدرالدین ضرورت از دیدگاه کلام و فلسفه اسلامی [دوره 1، پ شماره1(بهار 1383)، 1383، صفحه 53-65]
 • طاهری، سید صدرالدین رهگیری اصول هستی‌شناختی ملاصدرا در نظریات انسان‌شناسی او [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 99-116]
 • طاهری، سید صدر الدین حدود کلی معرفت بشری از دیدگاه ابن نسینا [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، 1391، صفحه 93-118]
 • طاهری، صدرالدین قاعده الواحد از نظر کلامی، فلسفی و تفسیری [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 91-124]
 • طباطبایی، سید مرتضی بررسی مفهوم جوهر در تفکر سه فیلسوف: ارسطو، ابن سینا، اسپینوزا [دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، 1389، صفحه 145-162]

ع

 • عاطفی، مریم حقیقت جسم در فلسفه ی شیخ اشراق و صدرالمتألهین [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، 1387، صفحه 147-167]
 • عباسی، بابک تجربه ی دینی و ادراک خدا: نگاهی انتقادی به نظریه ی آلستون [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، 1391، صفحه 5-26]
 • عباسی، بابک قول به اصالت تجربه ی دینی چیست؟ [دوره 8، شماره 1( پیاپی 19)، 1390، صفحه 59-86]
 • عباسی، بابک تقدم متافیزیکی همکاری بر رقابت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، بابک تقدم متافیزیکی همکاری بر رقابت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 5-38]
 • عباسی، بابک قاعده الواحد از نظر کلامی، فلسفی و تفسیری [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 91-124]
 • عباسی، علیرضا امکان فلسفه ورزی در عصر علم (بررسی نسبت فلسفه و علم در دنیای معاصر از دیدگاه یاسپرس) [دوره 2، شماره 2(پیاپی 4)، 1384، صفحه 155-180]
 • عباسی، مهرداد ثعلبی و تفسیر او الکشف و البیان عن تفسیر القرآن [دوره 2، شماره 4(پیاپی6 )، 1384، صفحه 65-94]
 • عبدی ساوجیان، نوشین وحدت نفس از نظر ابن سینا و توماس آکوئینی [دوره 8، شماره 1( پیاپی 19)، 1390، صفحه 7-21]
 • عدالت نژاد، دکتر سعید سعدیا گائون و رویکرد معتزلی او در تفسیر و کلام [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، 1387، صفحه 107-123]
 • عربیان، اصغر اعتبار علم قاضی وچالشهای پیش رو [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7 )، 1385، صفحه 47-78]
 • عربیان، اصغر مبانی فقهی نظریه تعمیم ادله اثبات دعوا [دوره 2، شماره 1(پیاپی3 )، 1384، صفحه 85-126]
 • عزیزی، غزاله نقد تکاملی جوزف کرول از تصویر دوریان گری: ارزیابی انتقادی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 125-147]
 • عزیزی نژاد، رضا ارزیابی انتقادات سوزان هاک بر آراء ضد موجه‌سازی معرفت‌شناختی پوپر [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 51-77]
 • عسگری بابادی، مرجان بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و فردریش نیچه [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 159-184]
 • عسگرپورعلی، مریم آموزه های بنیادین عقلانی گرایی انتقادی [دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، 1389، صفحه 33-55]
 • عطار، فراز فصل‌گرایی و دیدگاه پیش‌فرض جهت تبیین تجربه‌ی بصری [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 185-226]
 • علیزاده، بیوک مطالعه تطبیقی کیفیت ادراک مفاهیم کلی از دیدگاه ابن سینا و صدرالمتألهین [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، 1388، صفحه 79-95]
 • علیزاده، روجا نقش هنر در تکامل انسان از منظر زیباشناسی تکاملی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 125-147]
 • علیزاده ممقانی، رضا استنتاج از بهترین تبیین [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، 1386، صفحه 139-160]
 • علیزمانی، امیرعباس مؤلفه های زندگی معنادار از دیدگاه جان کاتینگهام [دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، 1389، صفحه 7-32]
 • علیزمانی، امیر عباس بررسی استدلال آگاهی ریچارد سوئین برن بر وجود خدا و انتقادهای جی. ال. مکی بر آن [دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، 1390، صفحه 5-28]

غ

 • غروی، آمنه ویتگنشتاین و نظریه ی معنا [دوره 3، شماره2(پیاپی8)، 1385، صفحه 117-142]
 • غفوریان، مهدی مؤلفه های زندگی معنادار از دیدگاه جان کاتینگهام [دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، 1389، صفحه 7-32]

ف

 • فاضلی، محسن تفسیر رمانتیکی آزادی از نظر آیزایا برلین [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 227-268]
 • فرخی بالاجاده، علیرضا بررسی "استدلال سادگی » ریچارد داوکینز درباره ی پیدایش جهان [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، 1389، صفحه 135-154]
 • فرهنگی، محمد حسین رابطۀ فقه با منابع و مبانی مشترک حقوقی حاکمیت [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7 )، 1385، صفحه 79-106]
 • فرهنگ وصالی، نوید روان شناسی عامه: نظریه ذهن یا شبیه سازی [دوره 8، شماره 1( پیاپی 19)، 1390، صفحه 137-155]
 • فیض، علیرضا عرف عقلاء 2 [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7 )، 1385، صفحه 107-121]
 • فیض، علیرضا عرف عقلاء [دوره 2، شماره 1(پیاپی3 )، 1384، صفحه 127-155]
 • فضلی، قاسم زبان خصوصی از منظر ویتگنشتاین و گادامر [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 16)، 1388، صفحه 115-136]
 • فعال، محمد تقی تصور، تصدیق، حکم [دوره 1، پ شماره2(تابستان 1383)، 1383، صفحه 89-118]
 • فعال، محمد تقی ایمان در دو فرهنگ [دوره 1، پ شماره1(بهار 1383)، 1383، صفحه 67-84]

ق

 • قاسم پور، محسن تبیین اندیشه‌ی ابن سینا در باب «صفات الاهی» [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 149-167]
 • قاسمی نراقی، مریم دوئم و واقع گرایی علمی [دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، 1389، صفحه 163-180]
 • قبدیان، منصوره علّیت احتمالاتی از دیدگاه الری ایلز [دوره 8، شماره 1( پیاپی 19)، 1390، صفحه 157-182]
 • قنبری، حسن دین و اخلاق و رابطه آنها از منظر هانس کونگ [دوره 1، شماره 1(پیاپی 2)، 1383، صفحه 111-149]

ک

 • کرباسی زاده، امیر قوانین و ضرورت [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 11)، 1386، صفحه 135-136]
 • کریمی، محمد تحلیل اوصاف ذاتی نفس انسان در دو نظام فلسفی مشّاء و سانکهیا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 269-296]
 • کریمی نیا، مرتضی امین خولی و بنیادگذاری مکتب ادبی در تفسیر [دوره 2، شماره 4(پیاپی6 )، 1384، صفحه 95-110]
 • کشاورز، مرتضی وحی قرآنی از نظر شیخ مفید و صدرا [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، 1391، صفحه 103-130]
 • کشاورزی عیش آبادی، سعید نگاهی گذرا بر تاریخچه معنای فنومن و تقویم آن در فنومنولوژی هگل و هوسرل [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، 1388، صفحه 97-120]
 • کمالی، زهرا والتر بنیامین و هنر بازتولیدپذیر [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، 1387، صفحه 125-146]

گ

 • گلچینی، حسین انقلاب کپرنیکی کانت [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، 1389، صفحه 41-67]
 • گلچینی، حسین تفسیر موقعیت اولیه رالز با توجه به نظریه ی خودآیینی کانت [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، 1388، صفحه 145-163]
 • گلچینی، حسین نسبت اراده به عقل در فلسفه ی دکارت [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، 1386، صفحه 161-180]
 • گوهری، دکتر عباس جایگاه وجودی انسان در فلسفه صدرایی و سنت فلسفی- جامعه شناسی پست مدرن [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، 1388، صفحه 5-78]

ل

 • لاجوردی، فاطمه بررسی مبانی اعتقادی و آئینی درکلیسای ارتودکس [دوره 2، شماره 3(پیاپی 5 )، 1384، صفحه 135-170]
 • لاجوردی، فاطمه مینو و گیتی و مراتب وجود در فلسفه اشراق [دوره 1، پ شماره2(تابستان 1383)، 1383، صفحه 119-149]

م

 • محمودی، ابوالفضل راه بُدهیستوه [دوره 2، شماره 3(پیاپی 5 )، 1384، صفحه 171-203]
 • مرادخانی، علی ضرورت تعامل متافیزیک و علوم [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، 1389، صفحه 121-134]
 • مرادخانی، علی تفسیر رمانتیکی آزادی از نظر آیزایا برلین [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 227-268]
 • میرصانعی، سید احمد ابداکشن گزینشی در انتخاب فرضیات و نسبت آن با استنتاج به‌تبیینی (IBE) [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 325-344]
 • مژده خشکنودهانی، محمود انتخاب مصنوعی به مثابه‌ی تمثیلی برای انتخاب طبیعی در آراء داروین: تحلیلی از منظر علومِ شناختی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 297-324]
 • مسگر هروی، طاهره نیچه، روان شناسی واخلاق [دوره 3، شماره2(پیاپی8)، 1385، صفحه 143-176]
 • مسلمی، ندا عشق از نظر هری گوردون فرانکفورت [دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، 1390، صفحه 47-62]
 • مصطفوی، شمس الملوک مواجهه‌ی با معماری به‌مثابه‌ی رُخداد نزد دریدا [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 103-130]
 • مصطفوی، شمس‌الملوک تراژدی یونانی و جایگاه خدایان در اندیشه‌ی ارسطو [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 149-165]
 • معارف، مجید تمایز عقل و رأی در مکتب جعفری [دوره 2، شماره 4(پیاپی6 )، 1384، صفحه 111-126]
 • معیرزاده، مریم ذاتی گرایی ارسطویی و ذات یگرایی علمی برایان الیس [دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، 1390، صفحه 29-46]
 • ملایری، موسی فلسفه ی علمِ حکمای مسلمان و پیشینه ی ارسطویی آن [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، 1387، صفحه 169-187]
 • ملیح، سید رضا نقد و بررسی دیدگاه های اصلی رقیب در مورد مسأله ی بازگشت پذیری [دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، 1389، صفحه 57-95]
 • ملیح، سید رضا رد پای پراگماتیسم در تعبیر نیلز بوهر از مکانیک کوانتومی [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، 1388، صفحه 121-143]
 • میلر، دیوید غلبه بر توجیه گرایی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 11)، 1386، صفحه 137-138]
 • منصوری، علیرضا ضرورت هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ هستارهای موضعی در مکانیک کوانتومی [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 33-56]
 • منصوری، علیرضا ارزیابی انتقادات سوزان هاک بر آراء ضد موجه‌سازی معرفت‌شناختی پوپر [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 51-77]
 • مهدویان، محبوب غزنویان وفلسفه وکلام درخراسان وماوراءالنهر [دوره 3، شماره2(پیاپی8)، 1385، صفحه 177-214]
 • موحدی، عبدالعلی روش شناسی توجیه و نقد در حکمت صدرایی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 11)، 1386، صفحه 47-73]
 • موحدیان عطار، على ساحتها، ابعاد، و جوهرۀ تجربۀ عرفانى [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 11)، 1386، صفحه 75-101]
 • موسوی، آرش تببین و پیش‌بینی زلزله: ضرورت به‌کارگیری هم‌زمان رویکردهای قانون‌نهاد و جزء‌نگر [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 143-161]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد عده و احکام آن [دوره 2، شماره 1(پیاپی3 )، 1384، صفحه 157-175]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد خیرو شر [دوره 1، پ شماره2(تابستان 1383)، 1383، صفحه 31-47]

ن

 • ناسخیان، علی اکبر بازتقریر فرگشت در پرتو وحدت طبیعت و حقیقت انواع در فلسفه‌ی اشراق [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 65-97]
 • نجفی افرا، مهدی معاد جسمانی از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا [دوره 2، شماره 2(پیاپی 4)، 1384، صفحه 181-198]
 • ندرلو، رضا تقدم متافیزیکی همکاری بر رقابت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ندرلو، رضا تقدم متافیزیکی همکاری بر رقابت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 5-38]
 • نصیری، لیلا انقلاب کپرنیکی کانت [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، 1389، صفحه 41-67]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم نظرییات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق اسلام و ایران [دوره 2، شماره 1(پیاپی3 )، 1384، صفحه 177-196]
 • نوبهار، رحیم آیا قوادی از جرایم مستوجب حد است؟ [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7 )، 1385، صفحه 123-144]
 • نوذری، حسینعلی تحلیل استعاره‌ی قطار در رمان‌ آنا کارنینا بر مبنای الگوی استعاره‌های مفهومی لیکاف و جانسون [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 49-72]
 • نوری وایقان، عیسی تراژدی یونانی و جایگاه خدایان در اندیشه‌ی ارسطو [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 149-165]

و

 • وکیلی، هادی عرفان و تفکر فازی [دوره 1، پ شماره2(تابستان 1383)، 1383، صفحه 151-179]

ه

 • هاشمی، ابوالقاسم نقدی بر انکار کیفیت‌های ذهنی: بررسی دیدگاه دانیل دنت [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 117-142]
 • هاشمی، فاطمه تفسیر موقعیت اولیه رالز با توجه به نظریه ی خودآیینی کانت [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، 1388، صفحه 145-163]
 • هاشمی لشنلو، میرحمید تببین و پیش‌بینی زلزله: ضرورت به‌کارگیری هم‌زمان رویکردهای قانون‌نهاد و جزء‌نگر [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 143-161]
 • هدایت افزا، محمود تحلیل مفهومی موضوع متافیزیک در حکمة الإشراق سهروردی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 169-194]
 • همامی، عبّاس درآمدی بر قاعد هی مقابله به مثل [دوره 2، شماره 1(پیاپی3 )، 1384، صفحه 197-207]
 • همتی مقدم، احمدرضا ثابت گرایی حساس به زمینه ی فاعل معرفت و زمینه گرایی معرفتی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 16)، 1388، صفحه 7-35]
 • همتی مقدم، احمدرضا نقدی بر انکار کیفیت‌های ذهنی: بررسی دیدگاه دانیل دنت [دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، 1399، صفحه 117-142]
 • هوشیار، یاسمن تجربه گرایی در برابر واقع گرایی علمی: نگاهی تاریخی به سیر تحولات این دو رویکرد تا اوائل قرن بیستم [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 11)، 1386، صفحه 103-133]

ی

 • یزدانی، نجف رابطه عواطف و معرفت از منظر ملاصدرا [دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، 1392، صفحه 27-52]
 • یغمایی، ابوتراب مشکل واحد انتخاب و راه حل واقع گرای ساختاری هستی شناختی [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، 1391، صفحه 71-92]