نمایه نویسندگان

آ

 • آرام، علیرضا استدلال پرسش گشوده‌ی مور در تقارن با وجودشناسی خیر در عرفان ابن عربی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 5-30]

ب

 • بیات، حسین تلقی ویتگنشتاین از بی‌نهایت ریاضی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 73-90]
 • بختیاریان، مریم جایگاه ابژه‌ی زیباشناختی در نقد هنر از نظر مونرو بیردزلی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 99-124]
 • بوستانی، زینب تحلیل مفهومی موضوع متافیزیک در حکمة الإشراق سهروردی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 169-194]

ت

 • تقوی، مصطفی اُتیسم و سه نظریه‌ی اصلی شناخت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 39-63]

ج

 • جعفری، امیر عقل طبیعی و معرفت ناشی از عنایت الهی از دیدگاه توماس آکویینی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 31-48]
 • جمالی مهر، محسن تقدم متافیزیکی همکاری بر رقابت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 5-38]

چ

 • چنگیزی، پریسا تحلیل استعاره‌ی قطار در رمان‌ آنا کارنینا بر مبنای الگوی استعاره‌های مفهومی لیکاف و جانسون [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 49-72]

ح

 • حاجی بابایی سرخی، محمد تلقی ویتگنشتاین از بی‌نهایت ریاضی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 73-90]
 • حسینی، مالک تلقی ویتگنشتاین از بی‌نهایت ریاضی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 73-90]

خ

 • خوشنویسان، مریم قاعده الواحد از نظر کلامی، فلسفی و تفسیری [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 91-124]

د

 • دیباجی، سیدمحمد علی بازتقریر فرگشت در پرتو وحدت طبیعت و حقیقت انواع در فلسفه‌ی اشراق [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 65-97]
 • دوست الهی، آزاده اُتیسم و سه نظریه‌ی اصلی شناخت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 39-63]

ذ

 • ذهبی، سیدعباس تبیین اندیشه‌ی ابن سینا در باب «صفات الاهی» [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 149-167]

س

 • سجادیان، مهدیه السادات جایگاه ابژه‌ی زیباشناختی در نقد هنر از نظر مونرو بیردزلی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 99-124]
 • سعید ی مهر، محمد تبیین اندیشه‌ی ابن سینا در باب «صفات الاهی» [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 149-167]
 • سعیدی مهر، محمد عقل طبیعی و معرفت ناشی از عنایت الهی از دیدگاه توماس آکویینی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 31-48]

ش

 • شفیعی، اسماعیل تراژدی یونانی و جایگاه خدایان در اندیشه‌ی ارسطو [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 149-165]

ص

 • صمدی، سیدعلی اُتیسم و سه نظریه‌ی اصلی شناخت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 39-63]
 • صمدی، هادی نقد تکاملی جوزف کرول از تصویر دوریان گری: ارزیابی انتقادی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 125-147]

ط

 • طاهری، صدرالدین قاعده الواحد از نظر کلامی، فلسفی و تفسیری [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 91-124]

ع

 • عباسی، بابک تقدم متافیزیکی همکاری بر رقابت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 5-38]
 • عباسی، بابک قاعده الواحد از نظر کلامی، فلسفی و تفسیری [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 91-124]
 • عزیزی، غزاله نقد تکاملی جوزف کرول از تصویر دوریان گری: ارزیابی انتقادی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 125-147]
 • علیزاده، روجا نقش هنر در تکامل انسان از منظر زیباشناسی تکاملی [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 125-147]

ق

 • قاسم پور، محسن تبیین اندیشه‌ی ابن سینا در باب «صفات الاهی» [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 149-167]

م

 • مصطفوی، شمس‌الملوک تراژدی یونانی و جایگاه خدایان در اندیشه‌ی ارسطو [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 149-165]

ن

 • ناسخیان، علی اکبر بازتقریر فرگشت در پرتو وحدت طبیعت و حقیقت انواع در فلسفه‌ی اشراق [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 65-97]
 • ندرلو، رضا تقدم متافیزیکی همکاری بر رقابت [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 5-38]
 • نوذری، حسینعلی تحلیل استعاره‌ی قطار در رمان‌ آنا کارنینا بر مبنای الگوی استعاره‌های مفهومی لیکاف و جانسون [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 49-72]
 • نوری وایقان، عیسی تراژدی یونانی و جایگاه خدایان در اندیشه‌ی ارسطو [دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، 1400، صفحه 149-165]

ه

 • هدایت افزا، محمود تحلیل مفهومی موضوع متافیزیک در حکمة الإشراق سهروردی [دوره 18، 39- بهار و تابستان1400، 1400، صفحه 169-194]