دوره و شماره: دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400 - شماره پیاپی 40، اسفند 1400، صفحه 1-165 
تلقی ویتگنشتاین از بی‌نهایت ریاضی

صفحه 73-90

10.30495/pi.2022.19561

محمد حاجی بابایی سرخی؛ مالک حسینی؛ حسین بیات


قاعده الواحد از نظر کلامی، فلسفی و تفسیری

صفحه 91-124

10.30495/pi.2022.19562

مریم خوشنویسان؛ صدرالدین طاهری؛ بابک عباسی


تراژدی یونانی و جایگاه خدایان در اندیشه‌ی ارسطو

صفحه 149-165

10.30495/pi.2022.19564

عیسی نوری وایقان؛ شمس‌الملوک مصطفوی؛ اسماعیل شفیعی