دوره و شماره: دوره 19، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 1-363 (بهار و تابستان 1401) 
بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و فردریش نیچه

صفحه 159-184

10.30495/pi.2022.20606

مرجان عسگری بابادی؛ فرج اله براتی؛ گودرز شاطری؛ صادق خوشخو


تفسیر رمانتیکی آزادی از نظر آیزایا برلین

صفحه 227-268

10.30495/pi.2022.20608

محسن فاضلی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی؛ علی مرادخانی؛ رضا داوری اردکانی