درباره نشریه

 فلسفه تحلیلی سعی در چاپ مقالات اصیل پژوهشی دارد. 

این نشریه هم اکنون دارای اعتبار علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و در صدد کسب رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم می باشد.