اهداف و چشم انداز

 فلسفه تحلیلی سعی در چاپ مقالات اصیل پژوهشی دارد. از این رو مقالات حداقل توسط دو داور متخصص و در موارد خاص توسط سه یا چهار تن ارزیابی می شود.