راهنمای نویسندگان

 

 

راهنماى نگارش و شرایط پذیرش مقاله برای مجله‌ى علمی-پژوهشی

 فلسفه تحلیلی

 

            مجله‌ى فلسفه تحلیلی عهده‌دار چاپ مقاله‌هایی در زمینه‌های گوناگون اندیشه‌ى فلسفی است که، به مثابه‌ى فراورده‌‌های پژوهش‌های اصیل نویسندگان (اعم از پایان‌نامه، رساله و هرگونه پژوهش انفرادی/گروهی)، نتایج بدیع آن پژوهش‌ها را در ساختاری استانده، با رعایت قاعده‌هاى نگارش، عرضه می‌کنند. 

  • تنها مقاله‌ها‌ئی بررسى می‌شوند که قبلاً منتشر نشده باشند و نویسنده متعهد به نشر آن در نشریه‌ى دیگری نباشد. هم‌چنین مقاله‌ى ارائه شده براى بررسى نباید هم‌زمان به نشریه‌ى دیگری ارائه شده باشد.
  • حجم مقاله (با احتساب تمام بخش‌هاى مقاله باستثنای بخش پیوست) باید حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه‌ى A4 باشد (مگر در موارد استثنائی به تشخیص سردبیر و تأیید هیأت تحریریه).
  • تأیید نهایى مقاله‌ها براى چاپ در مجله یا دادن گواهى پذیرش، پس از نظر داوران، با هیأت تحریریه‌ى مجله است (در موارد خاصى که سردبیر نسبت به تأیید هیأت تحریریه اطمینان داشته باشد مى‌‌تواند به مسؤولیت خود گواهى پذیرش را امضاء کند).
  • حق رد یا قبول و نیز ویراستارى مقالات براى مجله محفوظ بوده، مجله از استرداد مقالات دریافتى معذور است.
  • حق افشای هرگونه فریب‌کاری و سرقت کلی یا جزئیِ مطالب دیگران، در نگارش مقاله، و کمک به تعقیب حقوقی احتمالی موضوع برای سردبیر محفوظ است.
  • مجله از چاپ مقاله‌های ترجمه شده معذور است.
  • مسئوولیت حقوقى و علمى مقاله به عهده‌ى نویسنده‌(ها)ى آن است.
  • الگوى ارجاع کتاب‌شناسى و تنظیم فهرست منابع مقاله براساس آیین‌نامه‌ى پژوهشى دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی موجود در نشانى اینترنتى www.srbiau.ac.ir است.