اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علی پایا

فلسفه استادیار، انگلستان

payasrbiau.ac.ir

سید محمدعلی حجتی

فلسفه و کلام سلامی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

hojatimamodares.ac.ir

محمد سعیدی مهر

فلسفه دانشیار داشگاه تربیت مدرس

دانشیار داشگاه تربیت مدرس
saeeidimehryahoo.com

هادی صمدی

فلسفه علم عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات

hadi.samadiyahoo.com

سید صدرالدین طاهری

فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ss-taheryyahoo.com

سعید عدالت نژاد

فلسفه دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی

rch.ac.ir/person/profile?id=610
s.edalatrch.ac.ir

علی مرادخانی

فلسفه دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

a-moradkhaniiau-tnb.ac.ir

شمس الملوک مصطفوی

دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

s-mostafavisrbiau.ac.ir

حمید وحید

استاد استاد، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

vahidipm.ir

حسین هوشنگی

فلسفه دانشیار دانشگاه امام صادق

h.hooshangiyahoo.com

مدیر مسئول

هادی صمدی

فلسفه علم استادیار، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده الهیات و فلسفه

hadi.samadiyahoo.com

سردبیر

محمد سعیدی مهر

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

saeedimehryahoo.com

مدیر داخلی

فاطمه زارعیان

منابع طبیعی کارشناس پژوهش، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده الهیات و فلسفه

fatemeh.zareiansrbiau.ac.ir
44865351