اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علی پایا

فلسفه استادیار، انگلستان

payasrbiau.ac.ir

سید محمدعلی حجتی

فلسفه و کلام سلامی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

hojatimamodares.ac.ir

محمد سعیدی مهر

فلسفه دانشیار داشگاه تربیت مدرس

دانشیار داشگاه تربیت مدرس
saeeidimehryahoo.com

هادی صمدی

فلسفه علم عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات

hadi.samadiyahoo.com

سید صدرالدین طاهری

فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ss-taheryyahoo.com

سعید عدالت نژاد

فلسفه دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی

rch.ac.ir/person/profile?id=610
s.edalatrch.ac.ir

علی مرادخانی

فلسفه دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

a-moradkhaniiau-tnb.ac.ir

شمس الملوک مصطفوی

دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

s-mostafavisrbiau.ac.ir

حمید وحید

استاد استاد، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

vahidipm.ir

حسین هوشنگی

فلسفه دانشیار دانشگاه امام صادق

h.hooshangiyahoo.com

سردبیر

شمس الملوک مصطفوی

فلسفه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

sham_mostafaviyahoo.com

مدیر مسئول

شهلا اسلامی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

shahla.eslami78gmail.com