اصول اخلاقی انتشار مقاله

یه بخشها وافرادی که درچاپ مجله مشارکت دارند باید برطبق این منشوراخلاقی عمل کنند. 
نویسنده و افراد فعال در نشریه باید قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و در آن به توافق رسیده باشند 
1- تصمیم‌گیری عادلانه درباره مقالات
تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله بدون توجه به نژاد، جنسیت ،... نویسندگان انجام شود.
2-محرمانه بودن اطلاعات
اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر و ... باید کاملاً محرمانه بوده و در هرحال از آن محافظت شود.

3-رعایت منافع اشخاص
استفاده از نتایج تحقیقات سایرین باید با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.

4.وظایف سردبیران وهیئت تحریریه

4-1)توجه به اهداف اصلی مجله 
4-2)انتخاب داوران باتوجه به تخصص
4-3)ثبت وآرشیواسناد داوری مقالات.
4-4) توجه به تواناییهای علمی داوران.
4-5)ارزیابی ودقت درارسال نظرات داوران

4-6)مشارکت جدی ومسئولانه اعضای هیئت تحریریه در جلسات تصمیم گیری.

5-وظایف داوران
5-1)کمک به تصمیم گیری هیئت تحریریه.
داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند.
5-2)سرعت عمل
داوران انتخاب شده باید بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند

5-3) محرمانه بودن اطلاعات
کلیه اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.

5-3)داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف.

5-4)توجه به منابع استفاده شده 


6.وظایف نویسندگان
6-1)ارائه مقالات علمی و استاندارد.
نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریات آماده کنند. 
6-2)ارائه داده های خام در صورت نیاز

6-3)اصالت مقاله ارائه شده

6-4)عدم عرضه و انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده.

6-5)ذکر ارجاع‌دهی مناسب

6-7) ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط.
فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله باید نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند.